Bejelentkezés
UJSAGOS-STAND.HU

ÚJSÁGOS
STAND

újság

Info

UJSAGOS-STAND.HU
/aszf

ÚjságosStand - ÚjságosStand - digitális és nyomatott lapok

Elektronikus Újságos stand - magazinok, heti- és napilapok értékesítésére. Portálunk digitális és nyomtatott formátumban kínálja a magyarországi lappiac kínálatát. Fizessen elő kedvenc lapjára az Újságos stand-on! Portálunkon megkapja mindazt a kényelmet és rugalmasságot amit az internet alapú szolgáltatások nyújtani tudnak. Előfizethet hagyományos vagy elektronikus úton. Naprakészen informáljuk előfizetései állapotáról és a kiadók legfrissebb ajánlatairól.

Legújabb twittek

Keresés

Általános Szerzõdési Feltételek
 Elõfizetõk részére

 

Jelen Általános Szerzõdési Feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") szabályozzák a szerzõdött lapkiadók által kiadott idõszaki kiadványok, digitális és nyomtatott elõfizetésének, a létrejött elõfizetések kezelésének, az elõfizetett digitális és nyomtatott idõszaki kiadványoknak technikai biztosításának szabályait, valamint a Kiadó és az Elõfizetõk (a továbbiakban: "felek") közötti egyéb kérdéseket.

A szerzõdött Kiadók lapjainak digitális és nyomtatott elõfizetéseit, annak technikai hátterét a TESTMAN Kft. ujsagos-stand.hu portálja szolgáltatja a saját nevében a Kiadó javára (a továbbiakban "Szolgáltató"). A nyomtatott formátumú elõfizetések kézbesítésérõl Kiadó gondoskodik.

A portál felhasználója a regisztrációval elfogadja a jelen szolgáltatási feltételeket, amely alapján az Elõfizetõi Szerzõdés létrejön.

 

1.         Az ÁSZF hatálya

1.1       Jelen ASZF 2008 január 01napjától hatályos.

1.2       Az ÁSZF kizárólag a Szolgáltató portálján keresztül nyújtott digitális lapkiadási szolgáltatásra terjed ki.

1.3       Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.

 

2.         Az ÁSZF alanyai

2.1       Az ÁSZF egyrészrõl kiterjed a Kiadóra, másrészrõl a szolgáltatást igénybe vevõ, a regisztrációt kitöltõ (továbbiakban: Elõfizetõ) felekre.

2.1.1 Kiadó: a saját jogon megjelentetett kiadvány, digitális formátumban elkészíttetett és a ujsagos-stand.hu portálon digitális verzióban is kiadott lap tulajdonosa.

2.1.2 Szolgáltató: a TESTMAN Kiadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (székhely: 2011 Budakalász, Víztorony u 2.). Az ujsagos-stand.hu portál üzemeltetõje.

2.1.3 Elõfizetõ: az a magyar vagy külföldi természetes- vagy jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet (illetve olyan egyéb jogi személy, amelynek gazdálkodó tevékenységével összefüggõ polgári jogi kapcsolataira a polgári törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: "Ptk".) 685. § c) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni), aki jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatást igénybe veszi.

2.1.4 Címzett / Ajándékozott: jelenti azt a kedvezményezett természetes vagy jogi személyt, akinek a Szolgáltatást nyújtani kell, amennyiben az nem azonos az Elõfizetõ személyével.

2.1.5 Elõfizetés: jelenti az Elõfizetõ részérõl a Kiadó által kiadott idõszaki kiadványnak az Elõfizetõ által meghatározott idõszakra vonatkozó megrendelését a Kiadó, és/vagy Szolgáltató honlapján keresztül, illetve a Kiadó által meghatározott egyéb módon (elõfizetési szerzõdés érvényes létrejötte), az elõfizetési díj megfizetését követõen (elõfizetés szerzõdés hatályba lépése).

2.1.6 Szolgáltatás: jelenti a Kiadó idõszakos nyomtatott kiadványai pontos másolatának digitalizálását, majd a digitális kiadvány Elõfizetõinek való technikai biztosítását, valamint egyéb szolgáltatások nyújtását a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

 

3.         Elõfizetõi jogviszony létrejötte, tartalma, változások bejelentése, módosítás

3.1       A Kiadó és az Elõfizetõ közötti elõfizetési jogviszony érvényesen létrejön, amint a Kiadó nyilvános ajánlatát az Elõfizetõ elfogadja, azaz az idõszaki kiadványt a 2.1.5. pontban meghatározott módon megrendeli (a továbbiakban "Megrendelés"), és akkor lép hatályba, amikor az Elõfizetõ az elõfizetési idõszakra vonatkozó elõfizetési díjat megfizeti, oly módon, hogy az a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül.

3.2       A Megrendelésnek tartalmaznia kell a következõket:
a) a digitális lap nevét;
b) a megrendelt digitális lapelõfizetés idõtartamát
c) az Elõfizetõ nevét, vagy megjelölését (név vagy cégnév, cégjegyzékszám ha van) és címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsõház, emelet, ajtó megjelölését), e-mail címét, esetleges kapcsolattartó neve
d) a Címzett nevét (megjelölését) és e-mail címét) az elõfizetési díj megfizetési módjának megjelölését a jelen ÁSZF 5.1 pontja szerint;
e) Elõfizetõ által megadott felhasználói nevet és jelszót


Digitális formátum esetén:
a), b), e), számlaigény esetén c)
Nyomtatott formátum esetén:
a), b), e), kézbesítés és számlaigény esetén c), ha különbözik a számlázási és postázási cím, akkor megkülönböztetve.

Az Elõfizetõ kifejezetten tudomásul veszi, hogy az elõfizetés a Kiadó weboldalán keresztül történik, melynek technikai feltételeit Szolgáltató biztosítja.

Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthetõ érvényes Megrendelésnek.

3.3       Elõfizetõ tudomásul veszi, hogy a fizetés technikai feltételeit a Szolgáltató biztosítja. A Szolgáltató részére való fizetést a Kiadó teljesítésként elfogadja. Ebben az esetben a szolgáltatás azonnal elindul, további értesítést Szolgáltató nem küld. Elõfizetõ igénye esetén, Szolgáltató saját nevében számlát küld. Elõfizetõ tudomásul veszi, hogy a számlát kizárólag elektronikus formátumban kapja. Azt ki kell nyomtatnia és teljes értékû bizonylatként elfogadja.

3.4       Az Elõfizetés a megrendeléssel érvényesen létrejön, de akkor lép hatályba, hogy ha az elsõ idõszakra vonatkozó elõfizetési díj (egyedi átutalás alapján) jóváírásra kerül a Kiadó bankszámláján, illetve bankkártyás fizetéssel térítésre kerül a Szolgáltató weboldalán. Az Elõfizetés hatályba lépésével egyidejûleg a Szolgáltató elektronikus levélben értesíti az Elõfizetõt / Címzettet a Szolgáltatás megkezdésérõl.

3.5.      A Kiadó az elõfizetett digitális kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint - a Szolgáltató igénybevételével - biztosítja az Elõfizetõ számára, illetve küld értesítést a megjelenésrõl az Elõfizetõ által elõre megadott e-mail elérhetõségre.

  1. 3.6       Az Elõfizetõ a jogviszony fentiek szerinti létrehozatalával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató átadja Kiadónak személyes adatait abból a célból, hogy kiadó ezeket feldolgozza, illetve további elõfizetõi ajánlattal megkeresse. Szolgáltató, mint adatkezelõ elektronikus formában rögzíti, feldolgozza, csoportosítja, karbantartja, jelen ÁSZF szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében az Elõfizetõ adatait, illetve lappromóciós ajánlatokkal és a témához kapcsolódó hírlevéllel megkeresheti (Elõfizetõ külün hozzájárulásával).

- az Elõfizetés megszûnése esetén új elõfizetési ajánlattal megkeresse.

3.7       A Szolgáltató, mint adatkezelõ valamint a Kiadó, mint adatfeldolgozó magára nézve kötelezõ erõvel ismerik el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkezõ alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:

• az 1992. évi LXIII. törvény - A személyes adatok védelmérol és a közérdekû adatok nyilvánosságáról,
• az 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelmérol a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),
• 2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl),
• az "Online Privacy Alliance" ajánlásait

3.8       Abban az esetben, ha a Kiadó az elõfizetett digitális lap kiadását idõszakosan szünetelteti vagy felfüggeszti, illetve ha a kiadás feltételeit módosítja, úgy köteles errõl az Elõfizetõt írásban értesíteni.

 

4.         Az elõfizetõi jogviszony megszûnése

4.1       Az Elõfizetés megszûnik a következõ esetekben:
a) a határozott idejû Elõfizetés esetén az elõfizetési idõszak lejártával, amennyiben az automatikus meghosszabbodás nem lép hatályba;
b) az elõfizetett digitális kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve megszûnésével;
c) az Elõfizetõ elhalálozása esetén;
d) az Elõfizetõ jogutód nélküli megszûnése esetén;
e) az Elõfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha az adatok hiányossága vagy nem megfelelõsége miatt a beérkezett elõfizetési díj befizetés beazonosíthatatlan;
f) a 6.3 pontban meghatározott kötelezettség megszegése és az ez miatti felmondás esetében.

A jogviszony a fenti a) pontban írt esetben a határozott idõtartam lejártával, a b) pont esetében az adott digitális kiadvány kiadásának megszûnésével, a c) és d) pontok esetében a vonatkozó írásbeli nyilatkozat kézhezvételét követõen, az adott elõfizetési idõszak lejártával szûnik meg.

Az Elõfizetõ kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kiadó jogosult a 6.3 pontban foglalt jogát gyakorolni, amennyiben kimagaslóan több mint az átlagos számú IP címrõl történt hozzáférés az Elõfizetéshez (mivel felek úgy tekintik, hogy ebben az esetben az Elõfizetõ megszegte a 6.3 pontban foglaltakat). A jogviszony megszûnése ebben az esetben azonnali hatályú és Elõfizetõ visszatérítésre nem tarthat igényt. A Kiadó jogosult arra (de nem köteles), hogy a jogviszony megszüntetése helyett az Elõfizetõ hozzáférését felfüggessze.

 

5.         Az Elõfizetési díj

5.1       Az elõfizetési díj megfizetése történhet:
- az OTP Bank zRt bankkártyás fizetõrendszerén keresztül, a Szolgáltató weboldalán - OTP vásárlói tájékoztató általános kártyás fizetésrõl;
- PayPal elektronikus fizetõrendszeren keresztül;
- folyószámláról átutalással.;

5.2       A digitális elõfizetés megtörténtével, Elõfizetõ azonnal hozzáfér a lap aktuális számához, mint az elõfizetés elsõ példányához.
Nyomtatott elõfizetés indulása függ a kiadó és a kiadó által megbízott terjesztõ cég technikai lehetõségeitõl, a nyomtatott elõfizetés indulásának idõpontjáról kiadó emailben értesíti elõfizetõt.

5.3       Az elõfizetési díj - idõarányos, részleges - visszafizetésére az Elõfizetõ részére a Kiadó által akkor kerülhet sor, ha a digitális vagy nyomtatott kiadvány kiadása szünetel vagy megszûnik.

5.4      Megújuló elõfizetés kiválasztásakor a folyamat során elõször be kell regisztrálnia bankkártyáját az OTP-hez. Ezután a rendszer végigvezeti önt a vásárlás folyamatán. A megújuló elõfizetés nagyon kényelmes hiszen önnek nem kell figyelnie hogy mikor jár le az elõfizetése. Az OTP automatikusan megterheli bankkártyáját amikor lejár az elõfizetési idõszak, így nem marad le egyetlen lapszámról sem. A megújuló előfizetés addig tart amdíg ön le nem mondja. Ezt elektronikus ügyfélszolgálatunkon, a weboldal kapcsolat menüpontjában teheti meg. A kapcsolatfelvételi formot töltse ki, majd az üzenet tipusánál válassza az OTP megújuló elõfizetés lemondása pontot.


6.         Az elõfizetett digitális kiadványok szolgáltatása, biztosítása az Elõfizetõ részére

6.1       A Kiadó megbízásából eljáró Szolgáltató ez elõfizetett digitális kiadványokat a nyomtatott lap adott megjelenése elõtti napon digitalizálja, és elérhetõvé teszi Elõfizetõ/Címzett számára az erre szolgáló, jelszóval védett microsite-on. Adott microsite-on továbbá folyamatosan elérhetõek az elõzõ idõszakban Elõfizetõ által elõfizetett digitális lapszámok. Az elõfizetés lejártát követõen is elérhetõek Elõfizetõ számára korábbanmegvásárolt lapszámok a jelszóval védett személyes aloldalon, amennyiben azt kiadó megrendelte Szolgáltatótól.

6.2       A megjelenésrõl a Kiadó az Elõfizetõ által megadott érvényes e-mail címen értesítést küld.

6.3       Elõfizetõ, illetve amennyiben Címzett van, Címzett nem jogosult a jelen szerzõdés tárgyából eredõ felhasználási jog gyakorlását (jelszó továbbadása) másnak átengedni, hozzáférhetõvé tenni. Amennyiben ezt mégis megteszi, felelõs minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be.

 

7.         Reklamáció

7.1       Kiadó vállalja, hogy az Elõfizetõkkel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn.

7.2       A fentiek szerinti ügyfélszolgálat adatai a Szolgáltató és Kiadó portálján is elérhetõ.

7.3       Szolgáltató a +36-70-517-4534 telefonszámon és a http://ujsagos-stand.hu/kapcsolat linken technikai ügyfélszolgálatot tart fenn.

7.4       Az ügyfélszolgálaton bejelentett valamennyi reklamáció kivizsgálásra kerül 15 napon belül. A vizsgálat eredményérõl és a kijavítási/kompenzációs ajánlatról a reklamáló megfelelõ formában tájékoztatást kap, a mindenkor érvényes fogyasztóvédelmi elõírásokkal összhangban.


8.         Záró rendelkezések

8.1       Az elõfizetett digitális termék Szolgáltató útján történõ biztosítását és szolgáltatását a Kiadó elõfizetett idõszakos sajtótermékének impresszuma tartalmazza.

8.2       Jelen Általános Szerzõdési Feltételek szövegét minden elõfizetni kívánó érdeklõdõ megismerheti Szolgáltató és Kiadó honlapján.

8.3       Jelen ÁSZF bármely módosítását a Kiadó a változás hatályba lépését legalább 8 nappal megelõzõen nyilvánosságra hozza. A változásról szóló értesítést idõszakos sajtótermékeiben jelzi, valamint mind a változást, mind az új, egységes szerkezetû ÁSZF szövegét internetes honlapján közzéteszi.

8.4       A digitális vagy nyomtatott kiadvány megrendelésével az Elõfizetõ elfogadja jelen Általános Szerzõdési Feltételeket.

8.5       A Kiadó és az Elõfizetõ jogviszonyára egyebekben a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2014. január 14

 

iPad/iPhone

Két féle applikációban adjuk ki a lapokat. Gyűjtő applikációnk az ÚjságosStand amiben egy helyen kezelhetik olvasóink a lapelőfizetéseiket és a Newsstand applikációk, ahol egy egy lap önállóan jelenik meg. Applikációink natív applikációk, azaz kifejezetten adott platformra (iOs) íródtak. Ez biztosítja, hogy a program gyors és biztos, nem fagy és az offline használat is stabil. A pdf alapú replika kiadvány tetszőleges multimédiával egészíthető ki. Az oldalak vektorgrafikus megjelenítése biztosítja a kíváló olvashatóságot.

Az iPhone verziója megegyezik a tablet funkcióival. Az okostelefonokra jellemző kis képernyőméreten való olvasási élményt a „Szöveg” kiemelés funkcióval biztosítjuk. Ez a Pdf-ből kiemeli a szöveget egy külön felúszó ablakban teszi egyszerűen olvashatóvá.
Android

2014 első felében valósítottuk meg régi tervünk egy attraktív, kiváló minőségű androidos technológia kifejlesztéséről. Az iOs platformnál bevált módszer alapján külön tablet és mobiltelefon megjelenést fejlesztettünk. Illetve megtartottuk az ÚjságosStand és az önálló lapapplikáció megjelenést is.Facebook

Facebook oldalunk alkalmat biztosít az olvasók és a kiadók számára értesítést kapni a lapmegjelenésekről. A megjelent lapok promóciós verzióját végiglapozni és egyetlen kattintással eljutni a megfelelő platformon való vásárlási felületre.MATESZ